Najlepsze instalacje atex

ATEX to skrót od francuskich słów Atmosphères Explosibles. Jest to wprowadzona w życie dyrektywa Unii Europejskiej, w której określone zostały wymagania co do produktów używanych w strefach zagrożonych wybuchem. W dyrektywie wprowadzono podział na dwie strefy zagrożenia. Pierwsza związana jest z gazami, cieczami oraz ich oparami, druga dotyczy palnych pyłów. Aby dokonać montażu instalacji ATEX (atex installation), niezbędne są cztery kroki. Pierwszy to ocena i analiza ryzyka, drugi – wdrożenie, trzeci – regulacja, czwarty – dokumentacja.
Krok pierwszy to pomiary środowiskowe, które pozwolą na ocenę ryzyka wybuchu oraz zaproponowanie metod jego minimalizacji. Służą także za podstawę do stworzenia wstępnego projektu instalacji. W kroku drugim zostaje ona zamontowana, a następnie wszystkie urządzenia składające się na instalację przechodzą wyczerpującą kontrolę i zostają oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Krok trzeci to rozruch oraz pomiary instalacji, a także weryfikacja jej założeń. Etap ostatni polega na stworzeniu projektu po wykonawczego oraz dokumentacji technicznej.
Każda instalacja ATEX musi posiadać znaki CE oraz deklarację zgodności WE.

Budowa instalacji ATEX
W zależności od rodzaju strefy zagrożenia stosuje się odmienne wentylatory i filtry, wyposażone w zabezpieczenia przeciwwybuchowe, jak panele eksplozyjne. Dodatkowe elementy, w jakie może zostać wyposażona instalacja ATEX, to śluzy celkowe. Są one odporne zarówno na uderzenie ciśnienia oraz płomienie.

Komu zlecić montaż instalacji tego typu?
Montażem instalacji ATEX zajmuje się wiele wyspecjalizowanych w tego typu działaniach firm w kraju. Oczywiście mają one swoich specjalistów i sprzęt pomiarowy, co pomaga w stworzeniu instalacji.