Obowiazki pracodawcy gdy umiera pracownik

Razem z prawem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w istocie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, powiązanych z ofertą wystąpienia w pomieszczeniu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy pracodawca, w jakiego zakładzie zaczynane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, zobowiązany jest do przygotowania odpowiedniego dokumentu, o jakim mowa w artykule prawnym.

Explosion protection documents to fakt zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady robienia w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz nakłada na pracodawcę szereg obowiązków, jakich pragnie spełnić, by zmniejszyć ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do: - zapobiegania przygotowywaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstawaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, aby zapewnić ochronę istnienia i zdrowia pracowników.

Pracodawca musi zapewnić i przeznaczyć środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi zawierać opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metodzie, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto chodzi w stanowisku pracy wydzielić odpowiednie przestrzeni w powierzchni zagrożenia szybkiego i przeznaczyć stopień prawdopodobieństwa wystąpienia w nich eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa opisanych w prawu. Dokument winien być stworzony przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska powinny stanowić dość oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym otoczeniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia ewakuacji w sprawie, gdy dołączy do zagrożenia.