Opracowanie oceny zagrozenia wybuchem

W większości budynków, magazynach czy na terenach otwartych stosuje się substancje palne w postaci gazów, cieczy czy ciał stałych w postaci rozdrobnionej, czyli pyły, włókna, frakcje lotne. W wielu miejscach takie materiały są również magazynowane. W takich przypadkach pracodawca jest zobowiązany do opracowania oceny zagrożenia wybuchem. Ocena zagrożenia wybuchem jest zadaniem pracodawcy oraz obejmuje w swoim zakresie identyfikację pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych, w których mogą wystąpić materiały wybuchowe.

Następnym krokiem jest klasyfikacja tych przestrzeni oraz wyznaczenie kształtu oraz zasięgu stref zagrożenia wybuchem. Ostatnią rzeczą jaką trzeba zrobić jest opracowanie dokumentacji graficznej, a także opisowej, w których występuje wykaz przestrzeni oraz klasyfikacja stref zagrożonych.
Komendant Miejskiej/ Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej weryfikuje wykonanie oraz poprawność oceny zagrożenia wybuchem.
Koszty opracowania oceny zagrożenia wybuchem są ustalane indywidualnie, przy uwzględnieniu kilku punktów, np.:
– profil działalności danej firmy,
– ilości i rodzaju stosowanych i przechowywanych w magazynach substancji palnych, mogących stwarzać zagrożenie wybuchem,
– charakterystyki danego obiektu, czyli jego powierzchni, ilości powierzchni oraz kondygnacji,
– oraz czy dla danego obiektu była sporządzona analiza dotycząca bezpieczeństwa wybuchowego lub/ oraz pożarowego.
Ocena zagrożenia wybuchem może być sporządzona w kilku językach: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim oraz w razie potrzeby również innych.
Oferujemy również warsztaty doszkalające oraz szkolenia z zakresu ochrony przeciwwybuchowej. Oferta skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa wybuchowego, a w szczególności do pracodawców, u których w firmach pojawiają się substancje palne oraz którzy są zobowiązani do stworzenia oceny zagrożenia wybuchem, a także pracowników bhp, pracowników narażonych na zagrożenia wybuchowe, inspektorów ochrony przeciwpożarowej.