Pomieszczenia zagrozone wybuchem kotlownia

Dyrektywa ATEX (fr. Atmosphères Explosibles), zwana też dyrektywą 94/9/WE – to zdecydowanie Unii Europejskiej, które definiuje zasadnicze wymagania produktów oddanych do wprowadzania w okolicach zagrożonych wybuchem. Na zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego jest wielka większość maszyn oraz urządzeń branych w kopalniach węgla kamiennego, a dyrektywa ATEX dotyczy urządzeń i systemów ochronnych dedykowanych do operowania w przestrzeniach narażonych na niebezpieczeństwo eksplozji. Także do ostatnia przepisy dotyczące bezpieczeństwa w niektórych państwach Unii Europejskiej różniły się pomiędzy sobą, co było istotne utrudnienie dla swobody wymiany dóbr między krajami członkowskimi.
Z tegoż względu powstała unifikująca dyrektywa ATEX, która ujednoliciła dotychczasowe przepisy i pewnie ułatwiła obieg produktów w Zgody Europejskiej. Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego, najważniejszym celem dyrektywy ATEX jest zapewnienie wolnego przepływu towarów zapewniających wysoki poziom ochrony przeciwwybuchowej. Odnośnie urządzeń danych do czynności w powierzchniach zagrożonych eksplozją, Parlament Europejski i Otwarta Unii Europejskiej dnia 23 marca 1994 roku wydały dyrektywę ATEX 94/9/EC, która weszła w utrzymanie z dniem 1 lipca 2003 roku. Uchwalono ponadto dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 (zwaną również ATEX USERS) dnia 16 grudnia 1999 roku, jaka z serii dotyczy minimalnych wymagań bezpieczeństwa rzeczy w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Dyrektywa ATEX 94/9/WE zaczęła obowiązywać do 1 lipca 2003 roku oraz zastąpiła poprzednie dyrektywy starego podejścia 76/117/EWG i 79/196/EWG.

 

oznaczenie CE (fr. Conformité Européenne)
numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej
symbol wykonania przeciwwybuchowego
grupa wybuchowości
kategoria urządzenia
rodzaj ochrony przeciwwybuchowej
podgrupa wybuchowości
klasa temperatur

 

Polecamy szkolenia Atex